Τα σχολεία θα πρέπει να λειτουργούν ως φυτώρια εξερεύνησης και εφευρέσεων. Θα πρέπει να είναι επιταχυντές της καινοτομίας. Θα πρέπει να προωθούν την Ανοικτή Εκπαίδευση.

Οι ηγέτες των σχολείων πρέπει να θέσουν ένα όραμα για τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών που θα παρέχουν τα σωστά εργαλεία και θα υποστηρίζουν όλους τους μαθητές να ευδοκιμήσουν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται στην εκμάθηση, να αναζητούν νέες γνώσεις και να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες μαζί με τους μαθητές τους. Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση στην καινοτομία η οποία επιδιώκεται να διευκολυνθεί με την πρόβλεψη του απαραίτητου καταλύτη:

“Αυτός είναι και ο προβλεπόμενος ρόλος του προτεινόμενου έργου – η περιγραφή και η εφαρμογή σε  ευρεία κλίμακα μιας διαδικασίας που θα διευκολύνει τη μετατροπή των σχολείων σε καινοτόμα οικοσυστήματα, λειτουργώντας ως κοινές τοποθεσίες της επιστημονικής μάθησης σις οποίες οι ηγέτες, οι εκπαιδευτικοί, οι σπουδαστές και η τοπική κοινότητα μοιράζονται την ευθύνη, την εξουσία και από το οποίο όλοι επωφελούνται μέσω της αύξησης του επιστημονικού κεφαλαίου των κοινοτήτων τους και της ανάπτυξης υπεύθυνης υπηκοότητας.”

Το έργο OSOS θα δημιουργήσει ένα κεντρικό δίκτυο 100 κεντρικών Ανοικτών Σχολείων σε 12 χώρες. Κάθε ένα από αυτά τα σχολεία θα αναπτύξει ένα δίκτυο τουλάχιστον 9 επιπλέον σχολείων για να σχηματίσει ένα εθνικό δίκτυο όπου εισάγει την ανοιχτή σχολική κουλτούρα. Συνολικά, περισσότερα από 1.000 σχολεία θα συμμετάσχουν στο σχέδιο σε δύο φάσεις υλοποίησης (σχολικό έτος 2018-2019 και σχολικό έτος 2019-2020).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.openschools.eu/