Το έργο CREATEskills έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες στα δημοτικά σχολεία της ΕΕ για την ίδρυση STEM τάξεων/διδακτικών, βελτιώνοντας την ποιότητα και τη συνάφεια της μαθησιακής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ειδικότερα όσον αφορά την ελκυστικότητα των STEM μαθημάτων. Μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και με βάση το πλαίσιο της θεωρίας κοινωνικής μάθησης, το CREATEskills θα συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών του 21ου αιώνα. Η ομάδα στόχος θα είναι μαθητές δημοτικού (ηλικίας 6-12 ετών), καθηγητές και γονείς. Το πρότζεκτ επίσης αποσκοπεί να απευθυνθεί στην ευρύτερη κοινότητα, συγκεκριμένα στους ερευνητές και τους οργανισμούς που σχετίζονται με την επιστήμη, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ σχολείων και εργασιακών περιβαλλόντων.

Το έργο θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα εφαρμόσει μια μεθοδολογία για την STEM Εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένου ενός Toolkit με εκπαιδευτικό υλικό STEM για καθηγητές δημοτικών σχολείων διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (και Αγγλικά) και μια πλατφόρμα Web με Virtual Room “Teachers Room”, Βιβλιοθήκη για πόρους, Φωτογραφική συλλογή με δραστηριότητες στο σπίτι και DIY έργα για παιδιά και οικογένειες.

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, το έργο θα συμβάλει στο τρέχον σχολικό πλαίσιο της ΕΕ, με:

  • Προώθηση των διεπιστημονικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, μέσω της συνεργατικής ανάπτυξης και εφαρμογής μιας μεθοδολογίας που σχετίζεται με το STEM για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας (Toolkit).
  • Αύξηση της εμπλοκής του εκπαιδευτικώς πρωτοβάθμιας στην πειραματική εκπαίδευση μέσω της δοκιμής και της χρήσης του Toolkit και της συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες του έργου.
  • Προώθηση της κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα σε μια εκπαίδευση για παιδιά (Toolkit, DIY projects).
  • Βελτίωση των κινήτρων των ευρωπαίων μαθητών για ενασχόληση στην επιστημονική κουλτούρα και τα επαγγέλματα, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε συναρπαστικές δραστηριότητες με ισχυρή επιστημονική και παιδαγωγική συνιστώσα και επαφή με επαγγελματίες που χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις στην καθημερινή τους εργασία.
  • Συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου διεθνώς, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κινήτρων για μάθηση και μιας ευρύτερης προοπτικής των πιθανών επιλογών σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με επιστημονικά πεδία, με ιδιαίτερη σημείωση για την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://createskills.eu/